TR  |  EN

Beste Yarışması > Şartname

 

 

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI

İKSEV
 
13. DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI ULUSAL BESTE YARIŞMASI

ŞARTNAME

1. Katılma Koşulları
a) Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
b) Yarışmacıların 1 Ocak 2025 tarihinde 50 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.
c) Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar. 
d) Yarışmaya gönderilen yapıtların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
e) Finale kalan yapıtların seslendirme hakkı ile ödül ve mansiyon kazanan yapıtların dijital ortamda seslendirilme ve kayıt hakları beş yıl süre ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na ait olacaktır.
f) Ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestrada seslendirilmeleri sırasında, programda yapıt isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir. 
g) Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
 
1. Yapıtlarda Aranacak Koşullar
a) 2025 yılında sonuçlanacak olan bu yarışmaya gönderilecek yapıtlar Yaylı Çalgılar Orkestrası için olmalıdır.
b) Besteci, yapıtında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
c) Besteci, yarışmaya birden fazla yapıtla katılamaz.
d) Yarışmaya gönderilen yapıtın orkestra kadrosu, en fazla Birinci Keman 8, İkinci Keman 6, Viyola 5, Viyolonsel 4, Kontrabas 2 olmak üzere toplam 25 üyeden oluşmalıdır.
e) Besteci gerek duyarsa yapıt içinde bir vurmalı çalgıcının seslendirebileceği şekilde (Timpani, Grand Cassa, Asılı Zil, Triangle ve Tam-Tam) kullanabilir. 
f) Yapıtın süresi en az 20, en fazla 30 dakika olmalıdır.
 
1. Yapıtın Teslimi
a) Besteci, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu 8 kopya olarak ciltli veya spirallenmiş (A4 boyutu tercih edilir) biçimde;
 
İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
“13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”
Mithatpaşa Cad. No: 138 Karataş-Konak – İZMİR
 
Adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder. 
 
Her üç teslim şeklinde de partisyon sayfa sayısı makbuzlarda belirtilir.
 
a) Yarışmaya gönderilen yapıt, en geç 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamaz. Postada ve kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.
b) Yapıta besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşımayan beş harften oluşabilir.  Rumuz, paket üzerine, partisyonun her kopyasında birinci sayfanın sol üstüne yazılacaktır. Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.
c) Besteci, yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir. 
Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz ile İKSEV “13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
Kimlik Zarfı’nın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin Nüfus Cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü), adı soyadı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge bulunacaktır.
Ayrıca Kimlik Zarfı’nın içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır.
a) Finale kalamayan yapıtların kimlik zarfları açılmaz. Bu yapıtlar sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde sahipleri tarafından geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan yapıtlardan İKSEV sorumlu tutulamaz. 
b) Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.
 
1. Seçici Kurul
a) Seçici Kurul Başkanı
Gürer Aykal Orkestra Şefi
a) Seçici Kurul Üyeleri (soyadı alfabetik)
Yiğit Aydın Besteci
Turgay Erdener Besteci
Rengim Gökmen Orkestra Şefi
Özkan Manav Besteci
Hasan Uçarsu Besteci
Serdar Yalçın Besteci-Orkestra Şefi 
a) Yarışma Genel Sekreteri 
Serdar Ongurlar Dramaturg 
a) Seçici Kurul, ilk değerlendirme toplantısı için Şubat veya Mart 2025’de toplanır. Toplantının yeri ve saati Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerine en az 15 gün önce bildirilir. Toplantı yerini belirleme hakkı İKSEV’e aittir.
b) Seçici Kurul ilk değerlendirme toplantısında yazmanlık görevini Genel Sekreter yürütür. 
c) Seçici Kurul üyelerinden biri(leri)nin değerlendirme toplantısına katılamaması halinde yerine İKSEV, bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.
 
1. Seçici Kurul ve İlk Değerlendirme
Yapıtlar Seçici Kurul tarafından, bu Şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.
Seçici Kurul Üyeleri, aralarında yaptıkları görüşmenin ardından, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer bulduğu en çok üç yapıtı belirler. 
Finale kalmaya değer görülen yapıtların rumuzlarına göre kimlik zarfları Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerinin önünde açılır, finale kalan yapıtlar ve besteciler belli olur. Değerlendirme sonuçları, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Yapıtlar” olarak bir tutanakla saptanır, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur.
Finale kalan yapıtların bestecileri, İKSEV tarafından ilan edilir.
Seçici Kurul, yarışmaya değer yapıt bulamazsa, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İKSEV Yönetim Kurulu’na önerebilir.
 
1. Finale kalan Yapıtlar ve Partilerin Hazırlanması
Finale kalan yapıtlar, “38. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecektir.
Yarışma Konseri’ndeki şef İKSEV tarafından belirlenecektir.
Finale kalan yapıtların Yarışma Konseri’nde seslendirilme sırası, Yarışma Konseri’ni yönetecek olan orkestra şefi tarafından belirlenecektir.
Yapıtları Finale kalan besteciler, orkestra partisyonunu, ve orkestra partilerini konser tarihinden en geç bir ay önce teslim edeceğini kabul eder. 
 
1. Yarışma Konseri ve Katılımcı Değerlendirme
Önceki yarışmalarımızda olduğu gibi bu yarışmada da katılımcı bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır. Yarışma Konseri’ndeki değerlendirme, Seçici Kurul’un, Orkestra Üyelerinin ve Dinleyicilerin oylarıyla yapılacaktır.
Seçici Kurul ve Orkestra Üyeleri için iki tip Bireysel Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Yarışma Konseri’nde seslendirilecek bütün yapıtları içeren bu formlar, her ödül için değer görülen yapıtları açık biçimde belirtmeye-sıralamaya elverişli olacaktır.  İki gurup için hazırlanmış olan bu özel formlar,
Seçici Kurul üyelerine konser öncesi Yarışma Genel Sekreteri tarafından,
Orkestra Üyelerine ise Genel Prova öncesi sahneye çıkarken İKSEV Görevlisi tarafından verilecektir.
Bir kişiye birden çok form verilmeyecektir.
Dinleyici oyları ise elektronik oylama sistemi ile saptanacaktır. Yarışma Konseri öncesi oy kullanmak isteyen her dinleyiciye bir keypad verilecek, dinleyiciler oylarını her yapıt için verilen numaraya göre butona basarak belirleyecek ve ana bilgisayara gönderilen bu oylar dinleyicilerin beğenisini ve sıralamasını saptayacaktır. Dinleyiciler beğendikleri yapıt için verdikleri oy oranlarını, sahnede yansıtılacak olan elektronik panoda görebilecektir. 
Dinleyici oylarının nasıl kullanılacağını içeren bilgiler Yarışma Konseri öncesi bir sunucu tarafından kapsamlı bir biçimde açıklanacaktır. 
 
1. Gurup Formları’nın Değerlendirilmesi ve Ortak Değerlendirme 
Yarışma Konseri sonrası, Gruplardan (Seçici Kurul, Orkestra Üyeleri ve Dinleyiciler) gelen oylar Yarışma Genel Sekreteri tarafından tasnif edilecektir.
 
Orkestra oyları: İKSEV Görevlisi formları toplayacak Yarışma Genel Sekreteri’ne verecektir. 
Dinleyici oyları: Elektronik Oylamayı yapan Şirket Sorumlusu ve bir İKSEV görevlisi bilgisayarda oluşan oyları toplayacak Yarışma Genel Sekreteri’ne verecektir.
Seçici Kurul oyları: Konser sonrası yapılacak olan toplantı sonucu üyelerin oyları Yarışma Genel Sekreteri tarafından toplanacak, diğer grupların oylarıyla birleştirilerek, her üç grubun oluşturduğu puan ile sıralama belirlenecektir.
 
Yarışma Konseri sonrası Seçici Kurul toplanır. Yarışma Genel Sekreteri; orkestra ve seyirci oylarını ve de Seçici Kurul’un oylarını Seçici Kurul Başkanı’nın gözetiminde, Kurul önünde Ortak Değerlendirme Formu’na işler. Her grubun toplamından alınan puanları 100, 80, 70 olarak belirler ve genel toplamı yapar. Buradan çıkacak sonuç sıralamayı belirler. Sıralama birinci, ikinci, üçüncü biçiminde yapılır. 
Birden çok yapıta eşit sayıda puan çıkarsa, ödül sıralamasını belirleme hakkı Seçici Kurul’a aittir.
Bir ödül, iki yapıt arasında bölüştürülemez. 
Ödül Sıralaması bir tutanakla saptanır, Seçici Kurul ve Yarışma Genel Sekreteri tarafından imzalanır aynı gece açıklanmak üzere İKSEV’e teslim edilir. Bu karar kesindir, değiştirilemez.  
 
 
1. Ödüller 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), “13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın ödüllerini aşağıdaki gibi saptamıştır:
Birincilik Ödülü: 50.000 TL
İkincilik Ödülü: 30.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL 

 

Şartname-Duyurular | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı